Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

 • De Kandidaat: degene die door Wierenga & De Graaf aan Opdrachtgever wordt voorgedragen voor indiensttreding, waarin inbegrepen – indien de Kandidaat een rechtspersoon is – elke functionaris of werknemer van de Kandidaat;
 • Opdrachtgever: de persoon, firma of rechtspersoon met inbegrip van eventuele dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, waaraan de Kandidaat wordt voorgedragen;
 • Wierenga & De Graaf: Wierenga & De Graaf, gevestigd te Leeuwarden.;
 • Opdracht: een door Opdrachtgever aan Wierenga & De Graaf gegeven Opdracht tot het werven en selecteren van kandidaten voor de door Opdrachtgever aangegeven functie;
 • Opdrachtbevestiging: een door Wierenga & De Graaf aan Opdrachtgever verstrekte schriftelijke bevestiging van de Opdracht, die deel uit maakt van de overeenkomst tussen partijen;
 • Aanstelling / Aanstellen: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, overeenkomst tot aanneming van werk of overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met de Kandidaat, dan wel het laten ter beschikking stellen van de Kandidaat aan de Opdrachtgever door een derde;
 • De Voordracht / Voordragen: (I) het overleggen door Wierenga & De Graaf aan Opdrachtgever van een curriculum vitae of informatie ter identificatie van de Kandidaat en / of (II) het houden van een persoonlijk of telefonisch sollicitatiegesprek door Opdrachtgever met een Kandidaat.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1
Deze Algemene Voorwaarden worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard op het moment dat de Kandidaat wordt Voorgedragen of Aangesteld, dan wel op het moment waarop de Opdrachtgever informatie omtrent de Kandidaat aan derden doorgeeft.

2.2
Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen partijen. Toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden of Inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3
Wijzigingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze tussen Wierenga & De Graaf en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn bevestigd.

Artikel 3. Kennisgeving en honoraria

3.1
Opdrachtgever stelt Wierenga & De Graaf onmiddellijk in kennis van de Aanstelling van de Kandidaat en stuurt Wierenga & De Graaf binnen 7 dagen na Aanstelling een kopie van de door Opdrachtgever en Kandidaat ondertekende overeenkomst.

3.2
Alle Kandidaten die het selectieproces van Wierenga & De Graaf hebben doorlopen, worden beschouwd als Kandidaat van Wierenga & De Graaf.

3.3
In het geval dat de Kandidaat op initiatief van Wierenga & De Graaf aan Opdrachtgever wordt Voorgedragen, bedraagt het honorarium 20 % van het bruto jaarsalaris dat de Kandidaat zal verdienen op basis van een fulltime aanstelling, inclusief vakantiegeld, dertiende maand en eventuele overige emolumenten, vermeerderd met 21 % BTW. In het geval dat Opdrachtgever aan Wierenga & De Graaf een expliciete Opdracht heeft gegeven tot werving en selectie van een Kandidaat, kan een afwijkend honorarium van toepassing zijn. Afspraken daaromtrent zullen worden vastgelegd in een Opdrachtbevestiging.

3.4
Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd bij Aanstelling van de Kandidaat, op welk tijdstip Wierenga & De Graaf de factuur aan Opdrachtgever zal sturen.

3.5
De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien betaling binnen 14 dagen uit blijft, is Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1 % per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend.

Artikel 4. Garantieregeling

4.1
Teneinde in aanmerking te komen voor gedeeltelijke restitutie van het honorarium volgens de voorwaarden als genoemd in artikel 4.2, dient Opdrachtgever het honorarium van Wierenga & De Graaf binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben voldaan en dient hij binnen 7 dagen na beëindiging van de Aanstelling van de Kandidaat, Wierenga & De Graaf van de beëindiging in kennis te stellen.

4.2
Als binnen de tussen de kandidaat en Opdrachtgever rechtsgeldig overeengekomen proeftijd blijkt dat deze gelet op de functieomschrijving niet voldoet aan de daarin gestelde eisen, wordt 50 % van het honorarium door Wierenga & De Graaf aan de Opdrachtgever gerestitueerd, onverminderd de voorwaarden uit artikel 4.1, tenzij het niet voldoen aan de eisen een oorzaak heeft die buiten de invloedssfeer van Wierenga & De Graaf ligt, zoals het tewerkstellen van Kandidaat in een andere functie dan de functie waarvoor Wierenga & De Graaf de Kandidaat heeft Voorgedragen, verandering van vestigingsplaats van Opdrachtgever, in de persoon van de kandidaat gelegen omstandigheden zoals verhuizing, ziekte en zwangerschap. Restitutie is tevens niet aan de orde in het geval van organisatorische wijzigingen aan de zijde van Opdrachtgever, zoals een reorganisatie of personeelsinkrimping. Indien Opdrachtgever de Kandidaat opnieuw Aanstelt binnen 12 maanden na de datum van beëindiging van de Aanstelling, is Opdrachtgever alsnog het volledige honorarium aan Wierenga & De Graaf verschuldigd.

Artikel 5. Aanstelling voortvloeiend uit voordrachten

5.1
De Voordracht van Kandidaten is vertrouwelijk. Indien Opdrachtgever informatie met betrekking tot een door Wierenga & De Graaf voorgedragen Kandidaat doorgeeft aan een derde, hetgeen leidt tot een Aanstelling door deze derde binnen 12 maanden volgend op de Voordracht, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van het door Wierenga & De Graaf gehanteerde honorarium als bedoeld in artikel 3.3, zonder aanspraak op restitutie.

5.2
Ten aanzien van elke Kandidaat die door Opdrachtgever is aangesteld ten gevolge van of voortvloeiend uit een door of via Wierenga & De Graaf al dan niet rechtstreeks geregelde Voordracht, is het honorarium als bedoeld in artikel 3.3 verschuldigd binnen 12 maanden volgend op de datum van de Voordracht.

Artikel 6. Geschiktheid en referenties

Wierenga & De Graaf streeft ernaar de geschiktheid van de aan Opdrachtgever voorgedragen Kandidaten zoveel als mogelijk te waarborgen, door:

 • de identiteit van de Kandidaat vast te stellen;
 • vast te stellen dat de Kandidaat beschikt over de ervaring, opleiding, kwalificaties en alle bevoegdheden die door Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht of die wettelijk of door enige beroepsinstantie worden vereist;
 • vast te stellen dat de Kandidaat bereid is te werken in de functie waarvoor Opdrachtgever de Kandidaat in dienst wil nemen.

6.1
Tegelijkertijd met de Voordracht van een Kandidaat aan Opdrachtgever stelt Wierenga & De Graaf Opdrachtgever in kennis van de in artikel 6. genoemde zaken, voorzover zij hiervan bevestiging heeft ontvangen.

6.2
Wierenga & De Graaf streeft ernaar al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om te zorgen dat Opdrachtgever en de Kandidaat op de hoogte zijn van de door de wet of enige beroepsinstantie gestelde voorwaarden aan het te werk stellen van de Kandidaat in de betrekking waarvoor Opdrachtgever de Kandidaat in dienst wil nemen.

6.3
Onverminderd de bepalingen uit artikel 6.1, 6.2 en 6.3 dient Opdrachtgever zich te vergewissen van de geschiktheid van de Kandidaat, waarbij Opdrachtgever alle door de Kandidaat aan Opdrachtgever of aan Wierenga & De Graaf overgelegde referenties in aanmerking neemt alvorens de Kandidaat in dienst te nemen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een eventuele tewerkstellingsvergunning en / of enige andere vereiste toestemming tot het verrichten van werkzaamheden door de Kandidaat, voor het regelen van eventuele medische keuringen en / of onderzoek naar de medische geschiedenis van de Kandidaat, en het voldoen aan eventuele medische en andere voorwaarden, kwalificaties of toestemming die vereist is krachtens de wet van het land waarin Kandidaat de werkzaamheden dient te verrichten.

6.4
Teneinde Wierenga & De Graaf in staat te stellen aan haar verplichtingen op grond van artikel 6.1, 6.2 en 6.3 te voldoen, zal Opdrachtgever Wierenga & De Graaf informatie verschaffen ten aanzien van de functie waarvoor Opdrachtgever de Kandidaat in dienst wil nemen, met inbegrip van:

 • het type werkzaamheden dat door de Kandidaat moet worden uitgevoerd;
 • plaats van de werkzaamheden en werktijden;
 • de datum waarop Opdrachtgever de Kandidaat wil laten beginnen;
 • ervaring, opleiding, kwalificaties en alle bevoegdheden die door Opdrachtgever, door de wet of door enige beroepsinstantie van de Kandidaat worden geëist zodat deze in de betrekking voornoemd werkzaam kan zijn;
 • gezondheids- of veiligheidsrisico’s voor zover deze Opdrachtgever bekend zijn, alsmede de door Opdrachtgever genomen maatregelen voor het verhinderen of beheersen van dergelijke risico’s;
 • de duur of verwachte duur van Aanstelling;
 • het vermoedelijke salaris, eventuele onkostenvergoeding en andere uitkeringen;
 • de opzegtermijn van de Kandidaat en de Opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Wierenga & De Graaf is in geen geval aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het Werving & Selectie-traject van Wierenga & De Graaf, de Voordracht of Aanstelling van enige Kandidaat door Opdrachtgever, of het in gebreke blijven van Wierenga & De Graaf bij het Voordragen van een Kandidaat.

Artikel 8. Bescherming persoonsgegevens

Wierenga & De Graaf verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn bij Opdrachtgever noodzakelijk (i) om een handelsrelatie met de Opdrachtgever op te bouwen en te onderhouden, (ii) om het bedrijfspersoneel te informeren over nieuwe businessmogelijkheden, (iii) voor normaal intern gebruik binnen Wierenga & De Graaf, zoals voor de financiële administratie en boekhouding, juridische doeleinden en managementfuncties, en (iv) om gerechtelijke vorderingen en rechtsgedingen te regelen en te behartigen en rechterlijke vonnissen en overige wettelijke verplichtingen en voorschriften na te leven.

Wierenga & De Graaf verwerkt gevoelige persoonsgegevens uitsluitend indien dit vereist is om haar wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, met toestemming van de betrokkene, of indien dit anders toegelaten is door of krachtens de wet.
Wierenga & De Graaf kan de van haar Opdrachtgever verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Wierenga Consultancy-entiteiten, aan sollicitanten, zakenpartners, en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Wierenga & De Graaf hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan locaties in het buitenland, met inbegrip van landen die geen omvattende privacywetgeving hebben. In elk van deze gevallen heeft Wierenga & De Graaf de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

U kunt uw recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens uitoefenen, of verdere informatie verkrijgen, door een e-mail te sturen aan info@wierenga-degraaf.nl.

Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Kandidaat die voor en gedurende de opdracht door Wierenga & De Graaf kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.

Opdrachtgever zal de Kandidaat op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 9. Rechtskeuze

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Download onze Algemene Voorwaarden als PDF-document.

Pagina delen:
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bekijk alle vacatures